روش دریافت و شرایط استفاده بنیان کارت

شرایط استفاده بنیان کارت با تخفیف 50 الی 90 درصد در کلیه خدمات دندانپزشکی